NeuveritelnaOdhaleni.cz
Bohemian Grove (author: vaXzine)

Falešná učení, pověry a modloslužba

Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.

Matouš 15,8-9


Mohou vzdělaní a pokrokoví lidé žijící ve 21. století slepě věřit pověrám, účastnit se modloslužby a být sváděni falešnými naukami? Nakolik se jednotlivé křesťanské církve drží lidských tradic a nakolik psaného Božího slova? A záleží na tom? Je vůbec důležité znát pravdu?

L. Carracci - Anděl osvobozuje duše z očistce

Benedikt XVI.: „Pomozte duším v očistci“

Jaký mají smysl modlitby za mrtvé? Můžeme svou účastí na mši, modlitbami, odpustky a strádáním zajistit zesnulým, aby se mohli zcela očištěni účastnit života věčného? Existuje místo zvané „očistec“? Kde se o něm píše v Bibli? Kdy se rozhoduje o našem spasení?

Více...

Benedikt XVI. v Mnichově

Papež: Neděle je den, kdy máme oslavovat stvoření

Co má neděle společného s oslavou stvoření? Neurčil snad Bůh jako památku stvoření jiný den v týdnu? Nezabývá se touto otázkou i jedno z desatera přikázání? Máme se držet tradice nebo biblického učení? Koho máme poslouchat - Boha nebo lidi?

Více...

Papež slouží mši

Papež: Výklad Bible musí být v souladu s Tradicí

Opravdu musí být čtení a výklad Bible v souladu s tradicí Katolické církve? Je skutečně tradice nadřazena učení Písma svatého? Na čem jsou založena dogmata Římské církve? Mají oporu v biblickém učení, nebo vycházejí z pouhé tradice? Na čem máme založit svou víru?

Více...

Bible 21

Biskupové kritizují nový překlad Bible

Proč se České biskupské konferenci nelíbí překlad Bible 21? Co v něm podle jejich názoru chybí? Opravdu je nezbytné, aby byly v Písmu výkladové poznámky? Musí být nový překlad Bible v souladu s tradicí, nebo je důležitější, aby byl v souladu s originálním textem?

Více...

Malý Ježíš v náručí Marie

Papež nečte Bibli?

Existují v Písmu rozpory ohledně místa narození Ježíše Krista? Narodil se v Betlémě nebo v Nazaretu? K jakým závěrům je možné dojít, když se vytrhne několik biblických veršů z bezprostředního kontextu? Jak dobře zná papež a jeho sbor poradců Bibli?

Více...

Očistec

Utrpení duší v očistci?

Odkud pochází učení o utrpení duší v očistci? Má tato katolická nauka nějakou oporu v Bibli? Je možné posmrtným utrpením změnit svůj úděl? Skrze bolest si zasloužit spasení? Můžeme svými činy zajistit zemřelým přímou cestu do nebe? Jakou jistotu dává svatořečení?

Více...

Socha Jan Pavel II. + Marie

Panna Marie a plnomocné odpustky

Skutečně je to papež, kdo rozhoduje o tom, komu a za jakých podmínek budou odpuštěny hříchy? Jakou úlohu v tom má uctívání Marie a modlitby k ní? Opravdu vede cesta k očištění od našich nepravostí přes přestupování druhého přikázání desatera?

Více...

Bazilika sv. Petra - noc

Jediná pravá církev?

Je skutečně Římskokatolická církev jedinou pravou církví? Co podle katolické Kongregace pro nauku víry chybí ostatním církvím k dokonalosti? Opravdu je podřízení se papeži jako hlavě jedním ze základních poznávacích znaků pravé církve? Nemá být hlavou církve někdo úplně jiný?

Více...

Nebiblický křest

Křesťanské církve: "Uznáváme jediný křest"

Jak má vypadat biblický křest? Je jedno, je-li člověk pokřtěn pokropením nebo ponořením? Je možné křest opakovat? Doporučuje Bible křest nemluvňat, nebo musí podle Písma jít o vědomé rozhodnutí se a odevzdání svého srdce Ježíši Kristu?

Více...

Středověký odpustek

Věřící zaplatí za odpustek modlitbou, již ne penězi

Jsou odpustky dávno zapomenutou praxí středověké církve, nebo se s nimi můžeme setkat i v současnosti? Za jakých podmínek je možné je získat? Jsou skutečně zárukou očištění od hříchů? Vychází odpustkový systém z Písma svatého, nebo je naprosto nebiblický?

Více...

Nahoru