NeuveritelnaOdhaleni.cz
Rozdělení Rudého moře

Biblické příběhy - Starý zákon

Pro budoucí pokolení je to psáno, aby lid, jenž bude stvořen, chválil Hospodina, že pohleděl ze svých svatých výšin, že Hospodin shlédl z nebe na zem, vyslyšel sténání vězňů, osvobodil syny smrti.

Žalm 102,19-21


Co je v Písmu napsáno o stvoření světa, o Adamovi a Evě, jejich pádu do hříchu a vyhnání z ráje? Co se můžeme dozvědět o celosvětové potopě a o zničení Sodomy a Gomory? Co se v Bibli píše o silákovi Samsonovi, o souboji malého Davida s obrem Goliášem, o Danielovi vhozeném do lví jámy a co o Jonášovi a velké rybě, která ho spolkla?

Stvoření světa

Stvoření světa (Genesis 1-2)

Jak se Země stala místem vhodným pro život? Je počátek života na naší planetě spojen se slepou náhodou, miliardami let a evolucí nebo s milujícím Stvořitelem? Jak dlouho Bohu trvalo stvoření našeho světa? Stvořil dokonalé organismy svým slovem nebo prostřednictvím evoluce?

Více...

Stvoření člověka

Stvoření člověka (Genesis 1-2)

Odkud pochází lidský rod? Kde je náš počátek? Kam sahají naše kořeny? Jsme jen poněkud více vyvinutá zvířata? Jaké postavení má člověk mezi ostatním stvořením? Vděčíme za svou existenci evoluci nebo jsme dílem Božích rukou? Co se o našem původu můžeme dozvědět z Bible?

Více...

Dívka kouše do jablka

Pád člověka do hříchu (Genesis 3)

Proč dal Bůh do ráje strom poznání dobrého a zlého, když jeho ovoce bylo smrtelně nebezpečné? Jaký měl pro to důvod? Skutečně svedl člověka k hříchu had? Jaké byly přímé důsledky neuposlechnutí Božího příkazu? Opravdu Adam s Evou propadli smrti kvůli nakousnutému ovoci?

Více...

Titian - Kain a Ábel

Kain a Ábel (Genesis 4)

Jací byli první dva synové Adama a Evy? Jaký byl rozdíl v jejich způsobu uctívání Boha? Proč Bůh přijal Ábelův obětní dar a Kainův ne? Hrály v tom úlohu osobní sympatie? Proč Kain zabil svého bratra? Jak na tuto hroznou událost zareagoval Bůh? Byl ochoten Kainovi jeho zločin odpustit?

Více...

Potopa

Celosvětová potopa (Genesis 6-9)

Co se můžeme z Bible dozvědět o celosvětové potopě? Proč se Bůh rozhodl zasáhnout zemi tak devastující katastrofou? Může být tento čin chápán jako projev Stvořitelovy lásky k lidem? Proč byl z lidského pokolení zachráněn pouze Noe a jeho rodina? Čeká nás v budoucnosti katastrofa podobného rozsahu?

Více...

Stavba Babylónské věže

Babylónská věž a zmatení jazyků (Genesis 11)

Co bylo špatného na tom, že se lidé rozhodli postavit věž, jejíž vrchol bude sahat až do nebe? Proč Bůh proti tomuto velkolepému dílu zasáhl, zmátl lidem jazyky a znemožnil jim tak ve stavbě pokračovat? Jaké jsou charakteristické znaky Babylónu? Proč kniha Zjevení tak důrazně varuje před “Babylónem“ doby konce?

Více...

The Destruction Of Sodom And Gomorrah - John Martin

Zničení Sodomy a Gomory (Genesis 18-19)

Jak Bůh reagoval na Abrahamovu přímluvu za obyvatele Sodomy? S jakým přivítáním se v tomto městě setkali andělé poslaní od Hospodina? Proč byla Sodoma a Gomora zničena? Proč Bůh na tato města seslal oheň z nebe? Jaký k tomu měl důvod? Měli jejich obyvatelé nějakou šanci na záchranu? Přežil někdo?

Více...

Těhotná žena

Narození Izmaele a Izáka (Genesis 15-18.21)

Vyplatí se důvěřovat Božímu slovu a jeho zaslíbením, i když na jejich naplnění musíme čekat příliš dlouho? A co když se už jejich naplnění zdá nemožné? Jaké problémy přinesl do Abrahamovy rodiny Sářin způsob řešení jejich bezdětnosti? Jak to bylo s narozením Izmaele a Izáka?

Více...

Muž s dýkou

Obětování Izáka (Genesis 22)

Proč Bůh vyzval Abrahama k tomu, aby svého dlouho očekávaného a milovaného syna obětoval jako zápalnou oběť? Co tím Bůh sledoval? Jaká byla Abrahamova reakce na tento hrůzný Boží požadavek? Jak mohl být ochoten poslechnout? Proč nakonec Izák obětován nebyl? Můžeme se z tohoto příběhu dozvědět něco o Boží lásce k člověku?

Více...

zavřítDalší biblické příběhy budu postupně přidávat...

Nahoru