NeuveritelnaOdhaleni.cz
Vatikán

Papež volá po skutečné celosvětové autoritě

Má papež pravdu, že naléhavě potřebujeme opravdovou světovou politickou autoritu? Kdo by jí měl být? Které oblasti života by měly spadat pod správu této autority? Jakým způsobem má být zajištěno celosvětová poslušnost jejích nařízení ? Jak bude vypadat „Nový světový řád“?

Papež volá po skutečné celosvětové autoritě

V předvečer setkání skupiny nejbohatších států G8 v italské Aquile zveřejnil Vatikán text nejnovější papežské encykliky Caritas in Veritate (Láska v pravdě).

Encyklika je nejvyšší formou papežských spisů a nejjasněji ukazuje 1,1 miliardě světových katolíků (a také nekatolíkům), co si papež a Vatikán myslí o určitých sociálních a morálních tématech.

Tato encyklika (adresovaná všem katolíkům a „všem lidem dobré vůle“) byla vydána v předvečer začátku summitu G8 a tři dny předtím, než má papež diskutovat o globálním poklesu s americkým prezidentem Barackem Obamou.

Papež si zřejmě bude v ekonomických otázkách se šéfem nejsilnější světové velmoci rozumět. Benedikt XVI. totiž v encyklice volá po novém světovém ekonomickém řádu, na který by měla dohlížet nová organizace, jež by nahradila současnou OSN.

Benedikt ve své encyklice uvedl, že „je zde naléhavá potřeba skutečné světové politické autority“, jejímž úkolem by bylo „řídit globální ekonomiku, obnovit ekonomiky zasažené krizí, vyhnout se jakémukoliv zhoršení současné krize a větším výkyvům, které by mohla způsobit.“ Mimoto by tato celosvětová autorita měla zajistit regulaci migrace, ochranu přírodních a potravinových zdrojů a zabezpečovat světový mír. Cílem jejího snažení by mělo být všeobecné dobro.

Tato autorita by musela být „regulovaná zákonem, musela by být všeobecně uznávaná a musela by být podepřená účinnou mocí (silou), která by zajistila bezpečí pro všechny, ohled na spravedlnost a respekt k právům.“

Samozřejmě by musela mít autoritu zajistit, aby všechny strany jednaly podle jejích rozhodnutí a také aby její rozhodnutí byla s koordinovanými opatřeními přijata na různých mezinárodních fórech.“

Spojené Národy, ekonomické instituce a mezinárodní finanční systém, všechno musí být reformováno, „dokonce uprostřed globální recese,“ uvedl papež ve své 141 stránkové encyklice.

„Přesvědčení, že ekonomika musí být nezávislá, že musí být chráněna před vlivy morálního charakteru, vede člověka k zneužívání ekonomického procesu naprosto destruktivním způsobem,“ řekl.

„V delším horizontu vedou tato přesvědčení k ekonomickým, sociálním a politickým systémům, které pošlapávají osobní a sociální svobodu a jsou tudíž neschopné přinést spravedlnost, kterou slibují,“ dodal.

Německá kancléřka Angela Merkelová, přivítala encykliku jako důležité povzbuzení pro světové vůdce před setkáním G8 v Itálii.

„Papež Benedikt dodal světovým vůdcům odvahu, aby vytvořili pravidla tak, aby se tato forma celosvětové ekonomické krize neopakovala,“ řekla Merkelová reportérům. „Viděla jsem to také jako povel k práci směřující k sociální tržní ekonomice ve světě.“

Zdá se, že papež podporuje vládní zásahy směřující „k nápravě chyb a poruch“ v ekonomice. Říká, že „můžeme předvídat vzestup nových forem politické součinnosti, na národní i mezinárodní úrovni.“

(kráceno)

Zdroj: Reuters a další zpravodajské agentury, 7.7.2009

Celý text encykliky Caritas in Veritate v češtině: RadioVaticana.cz

komentář: Zdá se, že Vatikán vydání nové papežovy encykliky dobře načasoval. Většina ze světových zpravodajských agentur zmiňuje, že tento dokument byl vydán těsně před summitem G8 a před papežovým setkáním s americkým prezidentem. Patrně to nebude náhoda. I reakce politiků ukazují, že encyklika jim má co říci, že její výzvy nejdou mimo ně. Jak je uvedeno výše, německá kancléřka Angela Merkelová ji přivítala jako povzbuzení pro nejmocnější politiky světa, aby vytvořili nová pravidla světové ekonomiky.

Papežova encyklika Caritas in Veritate není pouhým voláním po ekonomické spravedlnosti. Je to radikální dokument, který staví Katolickou církev pevně na stranu povstávající světové vlády. Papež v ní volá po skutečné světové politické autoritě, která by měla řídit chod světa (nejen ekonomiku, ale také migraci, přerozdělování světového bohatství, měla by chránit přírodní a potravinové zdroje, zajišťovat světový mír…). Papež není ve svém volání osamocen. Z jeho dopisu vyplývá, že se staví po boku Beilderberg Group, Council on Foreign Relations a Trilateral Commision v jejich úsilí ustanovit nový světový řád.

Podle zprávy China View z 12.7.2009 volá po novém světovém řádu například i Egypt. Na 15. setkání Hnutí nezúčastněných zemí v Sharm el-Sheikhu prohlásila Naela Gabr, náměstkyně egyptského ministra zahraničí, že světové společenství by mělo vyvinout společné úsilí, vedoucí k ustanovení nového světového řádu, který by pomohl vypořádat se s různými krizemi.“ Hnutí nezúčastněných zemí není žádná bezvýznamná organizace. Spojuje 118 členských zemí, tj. téměř dvě třetiny členů OSN a zahrnuje asi 55% světové populace.

Podobně jako Barack Obama volá papež po novém světovém pořádku, který by měl být zajištěn „reformou Organizace Spojených Národů a také ekonomických institucí a mezinárodních financí, aby tak koncept rodiny národů mohl získat opravdové zuby.“

Podle papeže má mít nová politická autorita „opravdové zuby“ (v české verzi Caritas in Veritate se „zuby“ nevyskytují, ale v anglické verzi ano – viz „real teeth“ v článku 67 na oficiálních vatikánských stránkách). Jak se tyto „zuby“ mají projevovat? Pověření nové globální autority řídit svět musí být podle papeže podepřeno skutečnou mocí (silou),“ tato mocnost musí mít sílu prosadit, aby všechny strany jednaly podle jejích rozhodnutí,“ aby její rozhodnutí byla s koordinovanými opatřeními přijata na různých mezinárodních fórech.“

Jinými slovy, poslušnost této celosvětové autoritě musí být vynutitelná (třeba i silou), celý svět se jí musí podřídit a podle jejích rozhodnutí jednat. To vše pro „všeobecné dobro.“

Žádné překvapení. Prorocké obrazy ze Zjevení 13 hovoří přesně o tom. Celý svět má následovat „šelmu“, „šelma“ má být schopná zajistit si poslušnost. Má řídit ekonomiku, určovat, kdo bude moci kupovat a prodávat, má používat i jiné nátlakové metody. Přesně jak píše papež – celosvětová politická autorita si musí poslušnost umět vynutit.

Kolik máme času, než se biblická proroctví o době konce vyplní přímo před našima očima? Jsme připraveni obstát? Jsme připraveni na setkání s naším Pánem?

Měli bychom se probudit ze spánku, dokud je čas. Zdá se, že se dějiny našeho světa rychle uzavírají…

Bush a Benedikt XVI.

WikiLeaks: Vatikán je klíčovým hráčem světové scény

Zajímá se největší světová velmoc o Vatikán? Berou Spojené státy malinký státeček uprostřed Říma vážně? Je pro ně papež rovnocenným partnerem? Co se můžeme o vstazích mezi USA a Vatikánem dozvědět z dokumentů zveřejněných na stránkách WikiLeaks?

Více...

Dravé šelmy

Dravé šelmy vládnou Zemi (Zjevení 13) - 1. část

Dravé šelmy ze Zjevení 13 jsou prorockými obrazy mocností, které mají vládnout světu v době konce. Koho představuje první z těchto šelem? Máme dostatek indicií, abychom odhalili její totožnost? Ovlivňuje tato mocnost chod světa už v našich dnech? Proč nás Bible tak důrazně varuje, abychom tuto šelmu neuctívali?

Více...

Obrácený kříž na trůnu papeže

Víno opájející národy – Prof. Dr. Walter Veith

K čemu má sloužit tolik propagované ekumenické hnutí? Na čem má být založena jednota církví, ke které vyzývá? Proč je jako základní podmínka sjednocení křesťanů zdůrazněno podřízení se papeži jako svrchovanému duchovnímu vůdci? Proč protestantské církve opouštějí poznané pravdy a vrací se do lůna Římské církve?

Více...

Nahoru