NeuveritelnaOdhaleni.cz
Těhotná

Panna počne… (Lukáš 1; Matouš 1)

Jaké poselství přinesl anděl Gabriel Marii, mladé dívce z Nazareta? Jak na jeho neuvěřitelná slova reagovala? Co všechno byla ochotná ve své důvěře v Boha riskovat? Jak se k nečekanému těhotenství Marie postavil její snoubenec Josef? Na základě čeho uvěřil, že Mariino dítě bylo opravdu počato z Ducha svatého? Co všechno může Bůh učinit?

Panna počne… (Lukáš 1; Matouš 1)

Anděl Gabriel předpovídá Marii narození Ježíše

Luk 1:26Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do Galilejského města, které se jmenuje Nazaret, 27k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. 28Přistoupil k ní a řekl: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou. (+ Požehnaná tys mezi ženami. – např. CSP)" 29Ona se nad těmi slovy velmi zarazila (byla tím slovem velmi rozrušena – např. CSP) a uvažovala, co ten pozdrav znamená. 30Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. 31Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 32Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. 33Na věky bude kralovat na rodem Jákobovým a jeho království nebude konce."

34Maria řekla andělovi: "Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem (Jak se to stane, vždyť nepoznávám muže? – CSP)?" 35Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. 36Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. 37Neboť `u Boha není nic nemožného´." 38Maria řekla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova." Anděl pak od ní odešel.

Setkání Marie a Alžběty

39V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. 40Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. 41Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se (poskočilo – např. CSP) dítě v jejím těle; (a Alžběta – např. CSP) byla naplněna Duchem svatým42a zvolala velikým hlasem: "Požehnaná jsi nade všechny ženy (mezi ženami – např. CSP) a požehnaný plod tvého těla(lůna – např. CSP). 43Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? 44Hle, jakmile se zvuk tvého hlasu dotkl mých uší, pohnulo(poskočilo – např. CSP) se radostí dítě v mém těle (lůně – např. CSP). 45A blahoslavená, která uvěřila, že se splní (neboť se splní – např. CSP) to, co jí bylo řečeno od Pána."

46Maria řekla: "Duše má velebí Pána 47a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, 48že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit (budou mě nazývat šťastnou – YLT) všechna pokolení, 49že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno 50a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. 51Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; 52vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil, 53hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. 54Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, 55jež slíbil (jak mluvil – např. CSP) našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky."

56Maria zůstala s Alžbětou asi tři měsíce a pak se vrátila domů.

Anděl Gabriel mluví s Josefem o narození Ježíše

Mat 1:18Narození Ježíšovo (Ježíše Krista – např. CSP) událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala (že je těhotná – např. B21) z Ducha svatého. 19Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. 20Ale když pojal ten úmysl (Když však o tom přemýšlel – B21), hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: "Josefe, syny Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů (od jejich hříchů – např. B21)."

22To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: 23`Hle, panna počne (otěhotní – CSP) a porodí syna a dají mu jméno Immanuel´, to jest přeloženo `Bůh s námi´.

24Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. 25Ale nežili spolu (nepoznal ji – např. CSP), dokud neporodila (+svého prvorozeného – např. CPS) syna, a dal mu jméno Ježíš.

(Český ekumenický překlad, v závorkách jsou kurzívou uvedeny přesnější (nebo alternativní) překlady některých částí textu – B21 – Bible 21, CSP – Český studijní překlad, YLT – Young’s Literal Translation)

S nalezením Lukáše 1 a Matouše 1 v jiných překladech mohou pomoci odkazy na stránce Bible online.

Několik poznámek na okraj (nemusíte číst )

Šest měsíců poté, co anděl Gabriel předal knězi Zachariášovi neuvěřitelnou zprávu od Boha, že se jemu a jeho staré neplodné ženě narodí syn, který bude mít zvláštní poslání, a poté, co Alžběta skutečně otěhotněla (viz Narození Jana Křtitele), přichází Gabriel také k její neteři Marii. I pro ni má poselství od Boha – a toto poselství je ještě neuvěřitelnější než to, které přinesl Zachariášovi.

Anděl pozdravil Marii zvláštními slovy, která ji velmi překvapila. Uvažovala nad tím, proč ji Gabriel oslovil jako „milostí zahrnutou“ a „požehnanou mezi ženami“. Co to mělo znamenat? Když Gabriel viděl Mariin zmatek, odpovídá na její nevyřčenou otázku. Opakuje Marii, že nalezla milost u Boha a vysvětluje jí, že právě ona byla vyvolená k tomu, aby se jí narodil zaslíbený Mesiáš, který bude nazván synem Nejvyššího, který od Boha obdrží Davidův trůn a navěky bude kralovat nad Izraelem (viz Luk 1,30-33). Mnoho žen po této poctě toužilo a Bůh si vybral právě ji a chce ji zahrnout svou milostí a požehnáním.

Podobně jako jejímu strýci Zachariášovi, i Marii Gabriel říká, jak má svého zaslíbeného syna pojmenovat. Má mu dát jméno Ježíš, protože toto jméno má důležitý význam. Ale k tomu se dostaneme.

Jak už jsem zmínil, zpráva, kterou Gabriel přinesl Marii, byla ještě neuvěřitelnější než ta, kterou před šesti měsíci přinesl jejímu strýci. U Marie nebyl problém s pokročilým věkem nebo s neplodností jako u Alžběty. Problém byl, že Marie dosud se svým snoubencem Josefem nevstoupila do manželství. Marie byla panna. A protože věděla, co je k početí dítěte zapotřebí, zeptala se anděla: „Jak se to stane, vždyť nemám pohlavní styk s mužem?“

Reakce Marie na andělova slova svědčí o její víře v Boží moc. Na rozdíl od svého strýce Zachariáše, který o naplnění Božích slov pochyboval, Marie se pouze zajímala o to, jak k početí dítěte dojde, když dosud s mužem sexuálně nežije.Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.“ (Luk 1,35) Zaslíbené dítě má být počato z moci Ducha svatého, má být Božím Synem. Ve své odpovědi anděl také zmínil Alžbětino těhotenství a ujistil Marii, že „u Boha není nic nemožného“ (Luk 1,37).

Mariina reakce na Gabrielova slova je pozoruhodná. Nejen že uvěřila, že může počít z Ducha svatého (i když se něco takového nikdy předtím nestalo), ale byla také ochotná toto Boží povolání přijmout. Co Marie riskovala tím, když andělovi odpověděla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova." (Luk 1,38)?

Jedním z rizik, které Marie svým souhlasem s Božím plánem podstoupila, bylo, že se s ní rozejde její snoubenec. Pochopitelně nemohla počítat s tím, že uvěří tomu, že ho nepodvedla s jiným mužem a že dítě, které čeká, bylo počato z Ducha svatého. Riskovala, že bude svobodnou matkou, což pro ni v tehdejší kultuře znamenalo jistou chudobu, vyvržení ze společnosti a punc cizoložnice. Tímto rozhodnutím si mohla zničit celý život. Alespoň z lidského hlediska to tak vypadalo. Marie přesto své poslání přijímá.

Po rozhovoru s andělem se Marie vydala na návštěvu ke své tetě Alžbětě, do jejíhož života podle Gabrielových slov Bůh také mocně zasáhl. Když uslyšela pozdrav své neteře, Alžběta byla naplněna Duchem svatým a než jí Marie stačila cokoliv říct o svém setkání s andělem a o jeho podivuhodném zaslíbení, Bůh Alžbětě odhalil, že se Marie stane matkou Pána, tedy Mesiáše. Pod vedením Ducha svatého Marii ujistila, že zvláštní zaslíbení, které jí bylo řečeno, se splní (viz Luk 1,45). Marie pak chválila Boha za veliké věci, které učinil. U své tedy zůstala asi tři měsíce (patrně do doby než Alžběta porodila) a pak se vrátila domů.

Jak už jsem zmínil, Marie byla zasnoubená a se svým snoubencem dosud sexuálně nežila. Pro Josefa tak muselo být velkým šokem, když zjistil, že jeho snoubenka je těhotná. Musel se cítit hrozně, musel se cítit zrazen. Protože však byl spravedlivý muž a nechtěl ji vystavit hanbě, rozhodl se zrušit zásnuby potají.

V tom znovu zasahuje anděl. Zjevil se Josefovi ve snu a vysvětlil mu situaci. Nemá se bát přijmout Marii za manželku, protože dítě, které čeká, nepochází z žádného cizoložství, ale je počato z Ducha svatého. Tomuto dítěti má dát jméno Ježíš (s významem „Hospodin (JHVH) vysvoboditel“, „Hospodin (JHVH) zachraňuje“ nebo „Hospodin (JHVH) je spasení“), protože „on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů“ (ČEP), respektive „od jejich hříchů“ (např. B21). Ježíš vysvobodí svůj lid tím, že na sebe vezme odplatu za jejich hříchy a také tím, že svému lidu dá sílu, aby hříchu neotročili.

To je dobrá zpráva pro každého z nás.

Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. (Řím 3,22-24)

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Řím 6,23)

Když se Josef probudil, učinil, co mu anděl řekl. Přijal Marii za svou manželku, ale neměl s ní pohlavní styk, dokud neporodila svého prvorozeného syna Ježíše. Až do porodu tedy byla Marie pannou. Později však měla pravděpodobně další děti, protože o Ježíšovi je psáno, že měl bratry a sestry (viz např. Mar 6,3).

Jak zdůrazňuje Matouš ve svém evangeliu, to, že panna počne, bylo předpovězeno už u starozákonního proroka Izaiáše (Iz 7,14), stejně jako to, že její syn bude Immanuel, tedy „Bůh s námi“.

(Mimochodem, to, že zaslíbený Mesiáš bude semenem ženy a ne muže, předpověděl Bůh už krátce po pádu člověka do hříchu (viz Gen 3,15). Samozřejmě, že starozákonních mesiánských proroctví, která se naplnila na Ježíši Kristu, je mnohem více – viz Ježíš. Prostě další člověk?)

Ježíš v celé Bibli

Ježíš v celé Bibli (Ivor Myers)

Opravdu ukazuje na Ježíše Krista celá Bible? Co se můžeme o našem Spasiteli dozvědět z prvních jedenácti kapitol Genesis? Může nám něco o zaslíbeném Mesiáši říci i Noemův rodokmen zaznamenaný v páté kapitole? Jaké poučení si můžeme vzít z příběhu o boháči a Lazarovi? Mohlo by nám prospět, kdybychom se stali žebráky?

Více...

Dřevořezba - Ježíš

Ježíš. Prostě další člověk?

Proč je Ježíš Kristus mnohými považován za nejvýznamnější osobnost světových dějin? Byl to velký učitel morálky? Nebo snad podvodník? Blázen? Nebo byl skutečně Bohem, který přišel na naši vzbouřenou planetu? Naplnily se na něm proroctví o zaslíbeném Mesiáši? Je mrtvý, nebo žije? Kým je pro tebe Ježíš Kristus?

Více...

Zachariáš v chrámu

Narození Jana Křtitele (Lukáš 1)

Jaké okolnosti provázely narození Jana Křtitele? Co na nich bylo zvláštního? Jak Zachariáš reagoval na radostnou zprávu, kterou mu přinesl anděl Gabriel? Proč na více než devět měsíců oněměl? Proč měl být Zachariášův syn už od narození zasvěcen Bohu? Jaké dílo měl pro Boha vykonat?

Více...

Nahoru