NeuveritelnaOdhaleni.cz
Zachariáš v chrámu

Narození Jana Křtitele (Lukáš 1)

Jaké okolnosti provázely narození Jana Křtitele? Co na nich bylo zvláštního? Jak Zachariáš reagoval na radostnou zprávu, kterou mu přinesl anděl Gabriel? Proč na více než devět měsíců oněměl? Proč měl být Zachariášův syn už od narození zasvěcen Bohu? Jaké dílo měl pro Boha vykonat?

Narození Jana Křtitele (Lukáš 1)

Anděl přináší Zachariášovi dobrou zprávu

Luk 1,5Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. 6Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. 7Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba byli již pokročilého věku.

8Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, 9připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovy a obětoval kadidlo. 10Venku se v hodinu oběti modlilo veliké množství lidu.

11Tu se ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. 12Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. 13Anděl mu řekl: "Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. 14Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. 15Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým. 16A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu; 17sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový (neposlušné k smýšlení spravedlivých a přichystal Pánu připravený lid – CSP)."

18Zachariáš řekl andělovi: "Podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a moje žena pokročilého věku." 19Anděl mu odpověděl: "Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem; byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. 20Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž jsi neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní."

21Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá v chrámě. 22Když vyšel, nemohl k nim promluvit, a tak poznali, že měl v chrámě vidění; dával jim jen znamení a zůstal němý. 23Jakmile skončily dny jeho služby, odešel domů.

24Po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, ale tajila se po pět měsíců a říkala si: 25"Toto mi učinil Pán; sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého pohanění mezi lidmi."

Narození Jana

57Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. 58A když uslyšeli její sousedé a příbuzní, že jí Pán prokázal tak veliké milosrdenství, radovali se spolu s ní.

59Osmého dne se sešli k obřízce dítěte a chtěli mu dát jméno po otci Zachariáš. 60Jeho matka na to řekla: "Nikoli, bude se jmenovat Jan."61Řekli jí: "Nikdo z tvého příbuzenstva se tak nejmenuje!" 62Obrátili se na otce, jaké mu chce dát jméno. 63On požádal o tabulku a napsal na ni: Jeho jméno je Jan. A všichni se tomu divili. 64Ihned se uvolnila jeho ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. 65Tu padla bázeň na všechny sousedy a všude po judských horách se mluvilo o těch událostech. 66Všichni, kteří to uslyšeli, uchovávali to v mysli a říkali: "Čím toto dítě bude?" A ruka Hospodinova byla s ním.

67Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a takto prorocky promluvil: 68"Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid 69a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka, 70jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna; 71zachránil nás od našich nepřátel a z rukou těch, kteří nás nenávidí, 72slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, 73na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá, 74abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu 75jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života.

76A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu 77a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů, 78pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti, 79aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje."

80Chlapec rostl a sílil na duchu; a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael.

(Český ekumenický překlad, v závorce je kurzívou uveden přesnější (nebo alternativní) překlad části textu – CSP – Český studijní překlad)

S nalezením Lukáše 1 v jiných překladech mohou pomoci odkazy na stránce Bible online.

Několik poznámek na okraj (nemusíte číst )

Vztah kněze Zachariáše a jeho ženy Alžběty k Bohu je v Lukášově evangeliu hodnocen velice kladně. Byli před Bohem spravedliví a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. Přes svou věrnost však až do svého stáří neobdrželi od Boha požehání v tom, po čem nejvíce toužili. Neměli děti, protože Alžběta byla neplodná. Naše věrnost Bohu tedy není zárukou toho, že od něj vždy dostaneme to, co chceme, nebo že to dostaneme v čase, který si sami určíme. A přestože nám Bůh chce žehnat, přestože nám chce dávat dobré dary, přestože nás chce zabezpečit vším, co potřebujeme, někdy to nedopadne podle našich představ. Důležité je nepřestat Bohu důvěřovat i ve chvílích, kdy nerozumíme tomu, proč nevyslýchá naše modlitby.

Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději. (Jer 29,11 B21)

Bůh v minulosti už několikrát dokázal, že neplodnost nebo pokročilý věk pro něj není překážkou (viz např. narození Izáka) a tato skutečnost se měla potvrdit i v případě Zachariáše a jeho ženy. Při službě ve svatyni se Zachariášovi přihodila událost, se kterou se během svého dlouhého života pravděpodobně nesetkal a to přestože byl knězem, přestože byl před Bohem spravedlivý. Při službě u kadidlového oltáře se mu zjevil anděl, který předal vyděšenému starci radostnou zprávu - Bůh vyslyšelZachariášovy modlitby. Jeho žena mu porodí syna, kterému mají dát jméno Jan.

Zachariášův syn navíc bude mít zvláštní postavení. Podle andělových slov bude „veliký před Pánem“, už od narození bude zasvěcen Bohu. Proto nemá pít víno a opojný nápoj – bude nazírem, tedy odděleným pro Hospodina (viz Nu 6,2-8). Už od matčina lůna bude naplněn Duchem svatým. Anděl zaslíbil, že Jan během své služby obrátí mnohé z Izraelců k Bohu, vzpurné k moudrosti spravedlivých a připraví lid na setkání s Pánem. Už dlouhá staletí se v Izraeli neobjevil Hospodinův prorok a o Janovi je ústy anděla řečeno, že bude Bohu sloužit v duchu a moci Eliášově. Povede tedy lid k pokání, k obrácení se k Hospodinu. Bůh s ním má evidentně velké plány.

Přestože mu anděl přinesl poselství od Boha, Zachariáš jeho slovům nevěřil. Nevěřil, že by se jemu a jeho ženě v jejich pokročilém věku mohl narodit syn. Nepochybně se za to dlouhá léta s Alžbětou modlili, ale jeho naděje již pohasla. Možná zapomněl na to, že Bůh tyto věci dokáže. Možná zapomněl na příběh Abrahama a Sáry. Aby mohl andělovým slovům uvěřit, chtěl po něm znamení. Anděl se mu představil jako Gabriel, tedy anděl, který před několika staletími hovořil s Danielem (viz Dan 9,21), a dal Zachariášovi znamení, že to, co mu Bůh zaslíbil, se stane. I když asi jiné, než si starý kněz představoval. Zachariáš vyšel z chrámu němý.

Když se starý muž vrátil domů ke své ženě, Boží slovo se splnilo. Alžběta počala a porodila syna, kterému rodiče k údivu všech sousedů a příbuzných dali jméno, které mu vybral Bůh. Když Zachariáš potvrdil, že se jeho syn bude jmenovat Jan, vrátila se mu řeč. Na všechny přítomné padla bázeň a o této události se mluvilo všude po judských horách. Všichni přemýšleli, co vyroste z dítěte, jehož okolnosti narození byly tak zvláštní.

Zachariáš naplněný Duchem svatým prorocky mluvil o příchodu Mesiáše, od pradávna zaslíbeného Hospodinovými proroky, který svůj lid vysvobodí a zachrání z rukou nepřátel. O svém synu Janovi řekl, že bude nazván prorokem Nejvyššího, který půjde před Pánem a bude mu připravovat cestu. O tomto Janově poslání neprorokoval jenom jeho otec, bylo předpovězeno stovky let předem. Matouš to potvrzuje, když o Janovi píše:

To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘ (Mat 3,3)

Jan má vést lidi k pokání, aby mohli z Božích rukou přijmout odpuštění hříchů a spasení. Jan má připravit cestu Mesiáši, který vyvede lidi ze tmy a stínu smrti a naplní je pokojem. Jan mu má připravit cestu, protože zaslíbený a dlouho očekávaný Mesiáš konečně přichází!

Svědectví vydávané se zápalem

Svědectví vydávané se zápalem

Plníme jako Ježíšovi následovníci poslání, které nám náš Pán svěřil? Vydáváme lidem okolo nás s nadšením svědectví o tom, co pro nás i pro ně Kristus udělal, o záchraně, kterou nám všem zdarma nabízí? Nebo s klidem přihlížíme tomu, jak Boží děti umírají, jak je požírá "řvoucí lev"? Jak to svědčí o naší lásce k nim i k Bohu?

Více...

Dřevořezba - Ježíš

Ježíš. Prostě další člověk?

Proč je Ježíš Kristus mnohými považován za nejvýznamnější osobnost světových dějin? Byl to velký učitel morálky? Nebo snad podvodník? Blázen? Nebo byl skutečně Bohem, který přišel na naši vzbouřenou planetu? Naplnily se na něm proroctví o zaslíbeném Mesiáši? Je mrtvý, nebo žije? Kým je pro tebe Ježíš Kristus?

Více...

Těhotná žena

Narození Izmaele a Izáka (Genesis 15-18.21)

Vyplatí se důvěřovat Božímu slovu a jeho zaslíbením, i když na jejich naplnění musíme čekat příliš dlouho? A co když se už jejich naplnění zdá nemožné? Jaké problémy přinesl do Abrahamovy rodiny Sářin způsob řešení jejich bezdětnosti? Jak to bylo s narozením Izmaele a Izáka?

Více...

Nahoru