NeuveritelnaOdhaleni.cz
Benedikt XVI. v Mnichově

Papež: Neděle je den, kdy máme oslavovat stvoření

Co má neděle společného s oslavou stvoření? Neurčil snad Bůh jako památku stvoření jiný den v týdnu? Nezabývá se touto otázkou i jedno z desatera přikázání? Máme se držet tradice nebo biblického učení? Koho máme poslouchat - Boha nebo lidi?

Papež: Neděle je den, kdy máme oslavovat stvoření

Při sloužení mše ve vídeňské Katedrále sv. Štěpána naléhal papež Benedikt XVI. na rakouské katolíky, aby střežili neděli jako den, který by měl být ve stále více zaneprázdněném světě zaměřen duchovně.

Moderní křesťané se potřebují setkávat s Pánem, aby jim dal smysl pro správné nasměrování a pomohl jim vymanit se ze „shonu každodenního života“, řekl papež 9. září.

V novém důrazu, který patrně odráží papežův zájem o otázky životního prostředí, navrhl, že neděle by měla být slavena nejen jako den odpočinku, ale také jako „každotýdenní církevní slavnost stvoření.“

S odvoláním na biblický záznam o stvoření papež řekl, že neděle, jako první den týdne, spatřila úsvit stvořeného světa, den, ve kterém Bůh řekl: „Budiž světlo.“

Jak řekl, pro prvotní církev neděle postupně nahradila tradiční smysl sedmého dne, soboty, dne, kdy Bůh odpočinul. Ale neděle je také „svátek díkůvzdání a radosti nad Božím stvořením,“ uvedl.

V čase, kdy se zdá stvoření ohroženo v tolika směrech lidského jednání, měli bychom vědomě přijmout také tento rozměr neděle,“ řekl.

Ve svém kázání papež také řekl, že neděle byla západní společností přeměněna ve volný čas. Volno je v „šíleném spěchu moderního světa“ důležité, ale narozdíl od bohoslužby často postrádá nasměrování, uvedl.

Zmínil, že pro první křesťany nebyla nedělní mše příkazem, ale vnitřní potřebou – časem setkání s Kristem.

„Bez toho, kdo udržuje naše životy svou láskou, je život prázdný,“ řekl.

Zdroj: Catholic News Service, 9.9.2007

komentář: Z několika webových stránek dostávám upozornění na aktuální zprávy nebo články. Výše zmíněná zpráva byla mezi nimi. Až potom, co jsem ji přeložil a připravil pro vložení na tyto stránky, jsem si všiml, že už je dva roky stará. Není tedy až tak aktuální (alespoň na první pohled), ale přesto myslím, že je zajímavá.

Podle Catholic News Agency (tato zpráva aktuální je ) „se bude v průběhu října papež Benedikt XVI. modlit za to, aby křesťané řádně oslavovali neděli jako den Ježíšova vzkříšení a aby horlivě přijali svou zodpovědnost šířit víru. Hlavní záměr modlitby Svatého otce“ (toto označení nenáleží nikomu na Zemi, ani papeži! – viz Mt 23,9) „pro říjen je: „Aby neděle byla prožívána jako den, kdy se křesťané shromáždí k oslavování vzkříšeného Pána svou účastí na eucharistii.“

Záměr Vatikánu prosadit svěcení neděle jako dne odpočinku pokračuje a bude pokračovat i nadále. A to přesto, že o ustanovení neděle jako zvláštního dne (dokonce ani jako dne připomínajícího Ježíšovo vzkříšení) není v Bibli žádná zmínka. Čtvrté z desatera Božích přikázání, která Bůh osobně vyhlásil a napsal na kamenné desky, jasně říká, který den má být svěcen jako den odpočinku.

Pomni na den sobotní, abys jej světil. (Ex 20,8 kral.)

Bible konstatuje, že Bůh požehnal a posvětil sobotu (Gn 2,3) a oddělil ji od ostatních dnů týdne (Ex 20,9-10). V Písmu je označována jako „sobota Hospodinova“ (např. Lv 23,3). Stvořitel všeho ji určil jako den, ve kterém má být bohoslužebné shromáždění (např. Lv 23,3), jako den, který máme prožívat ve zvláštním společenství s naším Vykupitelem. Dokonce ji označil za znamení mezi ním a jeho lidem (Ex 31,13; Lv 19,3).

Přesto, že pro to neexistuje opora v Písmu svatém, objevují se nejrůznější pokusy o prosazení neděle jako státem garantovaného dne odpočinku. Někdy je kladen důraz na náboženskou stránku neděle (např. Dies Domini – encyklika Jana Pavla II. z května 1998, která je cele věnována tomuto tématu), někdy se hraje na rodinnou či sociální notu (Snaha o uzákonění neděle v Evropském parlamentu), někdy na notu ekologickou (např. Guardian: Neděle jako jednoduché řešení globálního oteplování).

Zajímá vás, proč Katolická církev (s podporou téměř všech ostatních křesťanských církví) tak vehementně požaduje uzákonění neděle, když Bůh oddělil, požehnal a posvětil sobotu? Stručně řečeno, je to proto, že ustanovení neděle jako dne odpočinku je znamením její autority, znamením, že tradice Katolické církve je nad Biblí (což je samozřejmě nesmysl).

Katolický kněz, T. Enright, C. Ss. R. uvedl následující:

Opakovaně jsem nabízel 1000 dolarů komukoliv, kdo mi pomocí samotné Bible dokáže, že jsem vázán světit neděli. V Bibli žádný takový zákon není. Je to jen zákon katolické církve. V Bibli se píše: „Pomni na den sobotní, abys jej světil.“ Katolická církev říká: „Ne – svou božskou mocí ruším sobotu a nařizuji vám světit první den týdne.“ A hle, celý civilizovaný svět se sklání v uctivé poslušnosti před nařízením Katolické církve. (The American Sentinel, 1.6. 1893, str. 173)

Nikde v Bibli nenajdeme, že by Kristus nebo apoštolové nařídili změnu dne odpočinku ze soboty na neděli... Dnes většina křesťanů zachovává neděli, protože nám to tak bylo zjeveno církví (římskou) mimo Bibli. (The Catholic Virginian, 3.10.1917)

Je dobré připomínat presbyteriánům, metodistům a všem ostatním křesťanům, že Bible je nijak nepodporuje v jejich svěcení neděle. Neděle je instituce Římskokatolické církve a ti, kteří ji světí, dodržují nařízení Katolické církve. (New Jersey News, 18.3.1903)

Zkrátka a stručně - Katolická církev prohlašuje:

Neděle je naším znamením autority... Církev převyšuje Bibli a tento přesun svěcení dne odpočinku je toho důkazem. (The Catholic Record, 1.9.1923)

Pokud by se protestanté řídili Biblí, měli by uctívat Boha v sobotu. Tím, že světí neděli, řídí se zákonem Katolické církve. (Albert Smith, kancléř baltimorské arcidiecéze, odpověď kardinálovým jménem v dopise z 10.2.1920)

Rozumím tomu, že pro většinu lidí je spor mezi sobotou a nedělí malicherný, nevidí v něm žádnou důležitost. Případně je jim snaha uzákonit neděli jako den odpočinku sympatická a zdá se jim naprosto logická. Protože to je na delší povídání, nechám to na samostatný článek. Snad se mi ho podaří napsat co nejdříve. Pokusím se v něm odpovědět na otázku, jestli Bohu skutečně záleží na nějakém dni, čeho je sobota symbolem, jestli má spor mezi svěcením soboty a neděle nějaký smysl a na další otázky související s tímto tématem.

Teď ale zpět ke dva roky starému článku Catholic News Service. To, co mě na něm především zaujalo, je papežův požadavek ustanovit neděli jako den oslavující stvoření. Nechme teď stranou, co Katolická církev chápe pod pojmem stvoření (Bůh tvořící svět a vše živé prostřednictvím evoluce), ale pokud vím, jako „památník“ stvoření Bůh ustanovil sobotu.

V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. (Ex 20,11 B21)

Na této skutečnosti nic nezmění ani papežovo „zdůvodnění“, že „neděle, jako první den týdne, spatřila úsvit stvořeného světa,“ ani přiznání, že církev postupně nahradila Bohem ustanovený sedmý den – sobotu člověkem ustanoveným prvním dnem týdne – nedělí.

Máme jednat podle Božího slova a oslavovat našeho Stvořitele v den, který k tomu On oddělil a na který On vložil své požehnání? Nebo máme jednat podle tradice ustanovené lidmi?

Je třeba být opatrní, abychom nedopadli jako ti, kterým Ježíš řekl následující slova:

„Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“ A ještě řekl: „Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici!“ (Mar 7,6-9)

Papež sice řekl, že „pro první křesťany nebyla nedělní mše příkazem, ale vnitřní potřebou – časem setkání s Kristem,“ ale Bible jasně svědčí o tom, že Ježíš, jeho učedníci i první křesťanské sbory se setkávali k bohoslužbám v sobotu. Tenkrát se ještě Boží přikázání ctila.

I kdyby všichni lidé na naší planetě světili neděli, ještě to z ní neudělá svatý den. Jako svatý může určitý den ustanovit jedině Bůh. A on to udělal už při stvoření světa.

Ježíšovi učedníci měli jasno v tom, jak se zachovat:

Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi.“ (Sk 5,29)

Sedmý den v Bibli

11. Význam soboty

Proč se jedno z přikázání desatera týká prožívání soboty? Čím je tento den v Božích očích tak důležitý? V čem se liší od zbývajících šesti dnů týdne? Skončila platnost čtvrtého přikázání ukřižováním Ježíše Krista? Byla svatost soboty přesunuta na neděli? Máme na sobotu stále pamatovat nebo na ni můžeme klidně zapomenout?

Více...

Pozvednutý kříž

Od soboty k neděli: Jak k tomu došlo? - S. Bacchiocchi

Jak je možné, že když Bůh v Bibli za svatý den odpočinku prohlásil sobotu, většina křesťanů světí neděli? Kdy k této změně došlo a na základě čeho? Stojí za ní Ježíš nebo apoštolové? Má svěcení neděle spojitost se vzkříšením Krista? Nebo je za ním spíše politika a vypočítavost církevních hodnostářů, kteří se snažili zalíbit Římu?

Více...

Stvoření světa

Stvoření světa (Genesis 1-2)

Jak se Země stala místem vhodným pro život? Je počátek života na naší planetě spojen se slepou náhodou, miliardami let a evolucí nebo s milujícím Stvořitelem? Jak dlouho Bohu trvalo stvoření našeho světa? Stvořil dokonalé organismy svým slovem nebo prostřednictvím evoluce?

Více...

Nahoru