NeuveritelnaOdhaleni.cz
Vesmírný konflikt

Stvoření světa (Genesis 1-2)

Jak se Země stala místem vhodným pro život? Je počátek života na naší planetě spojen se slepou náhodou, miliardami let a evolucí nebo s milujícím Stvořitelem? Jak dlouho Bohu trvalo stvoření našeho světa? Stvořil dokonalé organismy svým slovem nebo prostřednictvím miliony let trvající evoluce? Co se o tom píše v Bibli?

Stvoření světa (Genesis 1-2)

Gn 1,1Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se Duch Boží.

3I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo. 4Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. 5Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

6I řekl Bůh: "Buď klenba (obloha – BKR) uprostřed vod a odděluj vody od vod!" 7Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. 8Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.

9I řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak. 10Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. 11Bůh také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!" A stalo se tak. 12Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. 13Byl večer a bylo jitro, den třetí.

14I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let (na znamení a rozměření časů dnů a let – BKR).15Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak. 16Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. 17Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, 18aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. 19Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.

20I řekl Bůh: "Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci (ptáci – B21) létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!" 21I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré. 22A Bůh jim požehnal: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi." 23Byl večer a bylo jitro, den pátý.

24I řekl Bůh: "Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!" A stalo se tak. 25Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.

26I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi." 27Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. 28A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."

29Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. 30Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše (co má v sobě život – B21, v čem je dech života – YLT), dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak. 31Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.

Gn 2,1Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. 2Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo (a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého, kteréž byl konal – BKR). 3A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo (neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil – B21). 4Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny.

(Český ekumenický překlad, v závorkách jsou kurzívou uvedeny přesnější (nebo alternativní) překlady některých částí textu – BKR – Bible kralická, B21 – Bible21, YLT – Young’s Literal Translation)

S nalezením Genesis 1-2,4 v jiných překladech mohou pomoci odkazy na stránce Bible online.

Několik poznámek na okraj (nemusíte číst )

Podle biblické zprávy o stvoření stojí na počátku všeho Bůh. On stvořil vesmír i naši planetu a proměnil Zemi ve vhodné místo pro život. Připravil na ní ideální podmínky jak pro rostliny a živočichy, tak především pro člověka, kterého stvořil ke svému obrazu. 1. kapitola Janova evangelia upřesňuje, že to byl Ježíš, skrze něhož povstalo všechno, co existuje (J 1,3).

Genesis 1 odhaluje, že Bůh tvořil svým slovem. Můžeme v tom spatřovat obrovskou Boží moc, obrovskou moc jeho slova. Když Bůh mluví, dějí se neuvěřitelné věci. Je to přesně tak, jak můžeme číst v Žalmu 33,9 (BKR)„on řekl, a stalo se, on rozkázal, a postavilo se.“ V Izaiáši 55,11 můžeme číst následující Boží prohlášení:

Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.

V první kapitole Bible se dále dovídáme, že Bůh připravil naši Zemi k obývání a stvořil na ní vše živé během šesti dní. Jelikož tvořil svým slovem, nepotřeboval dlouhé věky na vývoj „vyššího“ druhu z „nižšího“. Můžeme zde také číst, že vše stvořil dokonalé a nebylo tedy třeba vývoje od nedokonalosti k dokonalosti. Podle biblického záznamu o stvoření nepoužíval Bůh smrt („přirozený výběr“ neboli boj o přežití) aby vytvořil nové druhy. (Mimochodem „přirozený výběr“ tak nefunguje ani dnes. Samozřejmým důsledkem boje o přežití je úbytek živočišných a rostlinných druhů a ne jejich vznik. Kolik druhů navždy zmizí každý den? A kolik se jich každý den vyvine?) Navíc z Bible je zřejmé, že dokud se člověk neprovinil proti Bohu, smrt neexistovala (viz Gn 3; Řím 5,12).

Někteří lidé a žel i některé křesťanské církve nepovažují biblický záznam o stvoření za důvěryhodný. Chápou ho obrazně. Tito „křesťané“ patrně nevěří, že by Bůh byl schopen tvořit svým slovem a zvládnout stvoření světa během šesti dní. (viz. Anglikánská a Katolická církev: "Stojíme za Darwinem" a Vatikán: "O stvoření nechceme nic slyšet") Proč mají tito věřící problém věřit v Boží všemohoucnost?

Tak jak to tedy je – šlo při stvoření o miliony let nebo o šest doslovných, 24 hodinových dní? U všech stvořitelských dní můžeme číst, že „byl večer a bylo jitro“. To podle mě dostatečně jasně ukazuje, že jde o skutečné dny trvající 24 hodin. Navíc Bůh jako památku na stvoření v šesti dnech ustanovil zvláštní den, který oddělil od ostatních dní v týdnu. Před celým Izraelem Bůh vyhlásil:

Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho. (Ex 20,11 BKR)

Stejná slova o něco později napsal vlastním prstem na kamenné desky. Vymýšlel si Bůh? Chtěl se ukázat mocnějším, než ve skutečnosti je? Učinil nebe, Zemi, moře a všechno, co v nich je, v šesti dnech nebo mu to trvalo mnohem déle? Proč by Bůh lidem před celým vesmírem lhal? Co by z toho měl? Mohli bychom důvěřovat Bohu, pokud by nás v této otázce oklamal? Čemu z jeho slov bychom pak mohli věřit a čemu ne?

Pokud by 4. přikázání desatera (o sobotním odpočinku) bylo založeno na lži, co ta ostatní? Když by neplatilo jedno přikázání, platilo by zbývajících devět? Když by neplatila přikázání, mohli bychom se dopustit hříchu? (Hřích je v Bibli charakterizován jako přestoupení zákona – viz. 1J 3,4) Pokud bychom se nemohli dopustit hříchu, potřebovali bychom Spasitele?

Abychom nezapomněli na to, že Bůh je Stvořitelem všeho, co je, že náš svět stvořil v šesti dnech, ustanovil den, kdy si tento fakt máme připomínat. Je skutečně zajímavé, že na jediné přikázání, které Bůh začíná slovem „Pamatuj“, většina křesťanů zapomněla.

To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe a zemi, ale sedmého dne odpočinul a oddechl si. (Ex 31,17)

V Genesis 2,3 můžeme číst, že sobota byla ustanovena již při stvoření světa. Je tedy učiněna pro všechny lidi (viz. Mk 2,27), ne pouze pro Izrael. Sedmého dne Bůh odpočinul. Určitě ne proto, že by byl unavený, ale právě proto, aby ustanovil den odpočinku, památku na stvoření světa v šesti dnech. Na sedmý den Bůh vložil své požehnání a posvětil ho, oddělil ho od ostatních dnů v týdnu pro zvláštní společenství mezi ním a člověkem. Proč lidé nechtějí přijmout požehnání, které Bůh na tento den vložil a proč zapomínají, že to byl Bůh, kdo tento den prohlásil za svatý?

Zbývá vyřešit ještě jednu otázku - jak můžeme vědět, že právě sobota je sedmým dnem týdne? Můžeme si to přečíst v různých slovnících a encyklopediích (např. ve Wikipedii) a třeba i v katolickém Katechismu. A Bible nám to potvrzuje.

Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. (Mt 28,1)

Po uplynutí soboty tedy začíná nový týden. Sobota je sedmým dnem týdne, neděle prvním. Jako sedmý den je sobota označena i ve čtvrtém přikázání desatera (Ex 20,11 BKR)

Sečteno a podtrženo – nevznikli jsme náhodou. Bůh stvořil svět v šesti dnech a sedmého dne odpočinul. V biblické zprávě o stvoření není žádný prostor pro miliony let trvající evoluci.

Při popisu Božího stvořitelského díla v jednotlivých dnech stvořitelského týdne můžeme pozorovat jeho úžasnou moc i pečlivost a lásku, se kterou připravil nádhernou Zemi plnou rozmanitého života – připravil ji pro člověka, kterého učinil ke svému obrazu a svěřil ji do jeho péče, včetně živých tvorů, které učinil (Gn 1,26.28).

K tématu doporučuji článek Důkaz z kalendáře, případně další články, videa či přednášky v mp3, které můžete na tomto webu najít.

Na závěr ještě zmíním několik zajímavostí:

  • V Genesis 1,6-7 se píše o tom, že Bůh stvořil klenbu oddělující vody od vod. V těchto verších je zmíněn jakýsi vodní ochranný obal kolem Země (patrně ve formě páry), který zajišťoval rovnoměrné mírné podnebí pro celou planetu. Tento ochranný obal se zhroutil (vypršel) při potopě světa. Více se můžete dočíst v 5. kapitole knihy Jablko sváru: Je evoluce pravdou?
  • Podle záznamu o stvoření světa uvedeného v Genesis 1, Bůh stvořil světlo první den a slunce, měsíc a hvězdy až čtvrtý den. Jak to vysvětlit? Zdrojem světla stvořeného první den nebylo slunce, ale Bůh. O Ježíši je psáno, že on je světlem světa (J 8,12). Ve Zjevení 21,23-24 jsou tato zajímavá slova týkající se nového Jeruzaléma, svatého města, které sestoupí na novou zemi: „To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Národy budou žít v jeho světle.“ Je možné, že Bůh stvořil nebeská tělesa až čtvrtého dne, jako určitou prevenci proti modloslužbě. Neučinil je prvního dne, aby omezil tendenci lidí uctívat slunce a měsíc jako božstva.
  • Poslední zajímavost, kterou zmíním, se týká rostlinné stravy, kterou Bůh při stvoření určil všem živočichům a člověku – viz Gn 1,29-30. Maso bylo člověku dovoleno jíst až po potopě (viz Gn 9,3-4).

Stvoření člověka

Stvoření člověka (Genesis 1-2)

Odkud pochází lidský rod? Kde je náš počátek? Kam sahají naše kořeny? Jsme jen poněkud více vyvinutá zvířata? Jaké postavení má člověk mezi ostatním stvořením? Vděčíme za svou existenci evoluci nebo jsme dílem Božích rukou? Co se o našem původu můžeme dozvědět z Bible?

Více...

Prof. John Lennox M.A. PhD. DPhil. DSC

Kdo stvořil Boha?

Zasadil Richard Dawkins ve své knize The God Delusion smrtící ránu víře ve Stvořitele? Může věřící člověk najít rozumnou odpověď na jeho zásadní argument: "Pokud věříme ve stvořitele, musíme se ptát, kdo stvořil stvořitele"? Jak to tedy je? Kdo stvořil Boha? Co k tomu může říci profesor John Lennox z Oxfordu?

Více...

Sarah Draget

Pamatuj - Sarah Draget

Proč po nás Bůh chce, abychom pamatovali na sedmý den týdne? Proč ho máme prožívat jinak než zbývajících šest? Čím je pro Boha tento den tak důležitý, že mu věnoval jedno z přikázání desatera? Nebo to svědčí o jeho důležitosti pro nás? Který den týdne je vlastně sedmým dnem, který Bůh oddělil od ostatních, požehnal a posvětil?

Více...

Nahoru