NeuveritelnaOdhaleni.cz
Malý Ježíš v náručí Marie

Papež nečte Bibli?

Existují v Písmu rozpory ohledně místa narození Ježíše Krista? Narodil se v Betlémě nebo v Nazaretu? K jakým závěrům je možné dojít, když se vytrhne několik biblických veršů z bezprostředního kontextu? Jak dobře zná papež a jeho sbor poradců Bibli?

Papež nečte Bibli?

Vatikán – Papež Benedikt XVI. odhalil na Náměstí svatého Petra nově pojatou scénu narození, která zobrazuje Ježíšovo narození v Josefově domě.

ANSA v úterý oznámila, že papež odhalil tuto scénu, která je očividně založena na Matoušově verzi narození a neobjevuje se v ní chlév a jesle, které jsou pro scény narození typické. Stuha na tomto zobrazení byla přestřižena v pondělí.

Matoušova verze Ježíšova narození konstatuje, že Josef vzal Marii do svého domu a tam porodila. Tato verze se nijak nezmiňuje o cestě do Betléma.

Pontif nedávno mluvil o důležitosti zobrazení narození a vánočních stromů pro 1,1 miliardy katolíků na celém světě.

Zdroj: United Press International, 25.12.2007 (viz web.archive.org)

komentář: Zdá se, že papež, nebo přinejmenším vatikánští reportéři, nevědí, co je napsáno v Bibli. Je pravda, že poslední dva verše 1. kapitoly Matoušova evangelia říkají, že „když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš.“ (Mt 1,24-25) Proč se ale nepodívat na další verš, který bezprostředně následuje?

Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda... (Mt 2,1)

Papež tedy odhalil scénu Ježíšova narození, která nesouhlasí se zvěstí Božího slova. Pak o ní hovořil a zdůrazňoval důležitost těchto zobrazení Ježíšova narození pro všechny katolíky. Docela mě zaujalo, že tento náboženský vůdce a jeho sbor poradců nemají potuchy, že Matouš zcela jasně konstatuje, že se Ježíš narodil v Betlémě. Stačilo si přečíst následující verš. Jak dobře asi tento člověk, který se prohlašuje za zástupce Božího na Zemi, zná další biblické pravdy? Když hovoří ex catedra, tedy když mluví o věrouce, je prý neomylný...

Pokud jde o vánoční stromky, které jsou prý pro katolické věřící také důležité - co mají společného s učením Písma? Uctívání stromů a jejich zdobení pochází z pohanství a s Ježíšem Kristem ani s evangeliem nemá naprosto nic společného...

Studium Bible

14. Změny v Božím slově

K jakým zásahům do biblického textu došlo v moderních překladech Písma? Jsou tyto změny jazykového nebo teologického charakteru? Co o tom říkají samotní korektoři? Je možné, že ve vaší Bibli něco důležitého chybí? Jak se změny v moderních překladech dotýkají důležitých věroučných témat?

Více...

Papež slouží mši

Papež: Výklad Bible musí být v souladu s Tradicí

Opravdu musí být čtení a výklad Bible v souladu s tradicí Katolické církve? Je skutečně tradice nadřazena učení Písma svatého? Na čem jsou založena dogmata Římské církve? Mají oporu v biblickém učení, nebo vycházejí z pouhé tradice? Na čem máme založit svou víru?

Více...

Stará Bible

Boží slovo

Je Bible stará kniha mýtů a bájí, která nám dnes už nemá co říct? Kdo ji napsal a proč? O čem vůbec je? Má smysl se jí zabývat? Dá se v ní vyznat? Proč je Bible největším světovým bestsellerem všech dob? V čem tkví její hodnota? Jsou pádné důkazy pro její spolehlivost?

Více...

Nahoru