NeuveritelnaOdhaleni.cz
Benedikt XVI. ve Freiburgu

Papež: Výklad Bible musí být v souladu s Tradicí

Opravdu musí být čtení a výklad Bible v souladu s tradicí Katolické církve? Je skutečně tradice nadřazena učení Písma svatého? Na čem jsou založena dogmata Římské církve? Mají oporu v biblickém učení, nebo vycházejí z pouhé tradice? Na čem máme založit svou víru?

Papež: Výklad Bible musí být v souladu s Tradicí

Ve čtvrtek 23. dubna 2009 se papež Benedikt XVI. setkal s třiceti představiteli Papežské biblické komise na jejich plenárním zasedání vedeném kardinálem Williamem Josephem Levadou, prefektem Kongregace pro nauku víry. Téma tohoto zasedání znělo „Inspirace a pravda v Bibli“.

Při svém vystoupení papež podtrhl důležitost zvoleného tématu, které „se netýká pouze věřících, ale Církve jako celku, protože církevní život a poslání nutně spočívá na slově Božím.“ Poté, co potvrdil, že autorem Bible je Bůh a že je to On, kdo skrze Písmo mluví k lidem lidským způsobem, předložil kritéria pro „správnou“ interpretaci Bible.

Jaký je podle papeže jediný správný způsob výkladu Písma?

Mě zaujala především tato jeho slova:

„Písmo musí být čteno v kontextu živé Tradice celé Církve“ (samozřejmě myšleno katolické).

„Akademické studium svatých textů není samo o sobě dostatečné. Aby byla respektována celistvost církevní víry, musí být katoličtí vykladači opatrní, aby vnímali v těchto textech Slovo Boží v souladu s věroukou Církve.“

„Interpretace Svatých Písem nemůže vycházet z pouhého osobního akademického studia, ale musí být porovnávána s živou Tradicí Církve, vložena do živé Tradice Církve a potvrzena živou Tradicí Církve. Tato norma je základem toho, aby byla zajištěna správná a vzájemná provázanost mezi exegezí (výkladem Bible) a Magisterem Církve.“

Podle papeže vede následování výše zmíněných principů k hlubší interpretaci a osvětlení smyslu Písma svatého.

Benedikt XVI. ukončil svou promluvu položením důrazu na potřebu harmonizovat Magisterium a akademická studia Bible. „Pouze v církevním prostředí může být Písmo svaté správně pochopeno jako autentické Slovo Boží, které je průvodcem, normou a pravidlem pro život Církve a duchovní rozvoj věřících. To znamená odmítnutí všech výkladů, které jsou subjektivní nebo omezené na pouhou analýzu a tedy neschopné přijmout celkový smysl, který vedla v průběhu staletí Tradice celého lidu Božího.“

Zdroj: Catholic News Agency, 23.4.2009

Podle papeže tedy nemůže být Bible vykládána pouze Biblí pod vedením Ducha svatého, ale její sdělení musí být chápáno v kontextu katolické tradice. Není divu. Katolická církev potřebuje tradici, aby měla čím podložit svou věrouku a mohla ospravedlnit svou nesprávnou interpretaci Bible. Samotné Písmo totiž dokazuje, že mnohá katolická dogmata nestojí na biblických základech (např. postavení Marie, její nanebevzetí a bezhříšnost, odpustky, mše, očistec, modlitby ke svatým a k Marii, modlitby za mrtvé, spasení ze skutků, kněžský celibát, samospasitelnost Katolické církve, papežská autorita, jeho neomylnost atd.).

Podle papeže Benedikta nemůže existovat správný výklad Písma bez schválení Katolickou církví. Nic překvapujícího. Řím po celá staletí učil, že bez Katolické církve a jejích tradic nemůže být Bible správně pochopena. A pro jistotu se snažil držet Písmo co nejdále od obyčejných lidí, kteří by při jeho výkladu nemuseli být dostatečně uvědomělí.

Abych shrnul slova Benedikta XVI. k Papežské biblické komisi: Máme přijmout církevní tradici ne proto, že by vycházela z Písma, ale proto, že nám to říká papež a magisterium. Tradice nemusí být v souladu s Biblí, Bible musí být v souladu s tradicí. Římská církev tak stále staví svou autoritu nad autoritu Božího slova. Řím se zkrátka nemění…

Toto nejprve znajíce, že žádného proroctví Písma svatého výklad nezáleží na rozumu lidském. (2Pt 1,20 kral.)

Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. (J 16,13)

On jim odpověděl: „A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici? (Mt 15,3)

Tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou pěstujete. A takových podobných věcí činíte mnoho. (Mar 7,13)

P.S. V článku Catholic News Agency, který je zdrojem této zprávy, je papež opakovaně označován jako „Svatý Otec“. Podle Ježíše však tento titul nikomu na Zemi nenáleží.

A nikoho si na zemi nenazývejte `Otcem´, protože máte jednoho Otce, který je v nebi. (Mt 23,9 B21)

Proč katolíci jednají proti jasným Ježíšovým slovům? Kvůli své tradici?

Kostel

Proč existuje tolik církví?

Proč existuje tolik křesťanských církví? Jaký je mezi nimi rozdíl? Na čem zakládají svá učení? Drží se Bible a jejích pravd? Slouží všechny stejnému Bohu? Je možné zajistit si spasení díky církevní příslušnosti? Je vůbec důležité patřit k církvi? A jak je možné poznat, která z nich je ta pravá?

Více...

Útok na desatero

Útok na desatero Božích přikázání

Desatero přikázání - zákon, jehož autorem je sám Stvořitel. Je závazné pro všechny lidi? Zůstává v platnosti i dnes? Je Boží zákon dokonalý, nebo potřebuje poopravit? Kdo si osobuje právo ho měnit? Která mocnost se staví na roveň Všemohoucího? Koho máme poslouchat - člověka nebo Boha?

Více...

Věrný až do konce

12. Ošidná síla tradice

JNa čem zakládá většina křesťanů svou víru? Drží se pevně učení Bible nebo dává přednost tradici? Co přimělo církev pozměnit desatero, které Bůh vlastním prstem zapsal na kamenné desky? Má na něco takového právo? Proč je důležité, který den světíme jako den odpočinku? Je moudřejší poslouchat Boha nebo lidi?

Více...

Nahoru