NeuveritelnaOdhaleni.cz
Křest pokropením

Křesťanské církve: "Uznáváme jediný křest"

Jak má vypadat biblický křest? Je jedno, je-li člověk pokřtěn pokropením nebo ponořením? Je možné křest opakovat? Doporučuje Bible křest nemluvňat, nebo musí podle Písma jít o vědomé rozhodnutí se a odevzdání svého srdce Ježíši Kristu?

Křesťanské církve: "Uznáváme jediný křest"

Německo - Křesťanské církve se dohodly na vzájemném uznání jediného křtu - Od této neděle bude křesťanský křest v Německu uznáván všemi denominacemi. Kardinál Karl Lehmann, mohučský biskup a předseda německé biskupské konference, luteránský biskup Wolfgang Huber a zástupci dalších jedenácti konfesí připravili společný dokument o křtu. Text bude slavnostně představen tuto neděli v katedrále v Magdeburku. Církve v Německu doposud navzájem neuznávaly křest globálně, ale pouze na základě dohod mezi jednotlivými diecézemi a regionálními evangelickými církvemi. Impuls k vypracování dokumentu vyšel od kard. Waltera Kaspera, současného předsedy Papežské rady pro jednotu křesťanů. Na přípravě textu pracovala tři roky smíšená komise. „Navzdory rozdílům v pojetí Církve“ – čteme v dokumentu – „je mezi námi zásadní shoda o křtu. Proto uznáváme jako naplnění křtu každý akt ponoření nebo pokropení vodou, uskutečněný podle Ježíšova odkazu, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, a radujeme se z každého člověka, který přistoupí ke křtu. Takto uskutečněný křest je jedinečný a nemůže být opakován.“

Zdroj: Rádio Vaticana, 28.4.2007

komentář: Je sice pěkné, že se církve na něčem shodnou, ale tato shoda nebo kompromis by v žádném případě neměla být na úkor biblických pravd. Jediný biblický křest (z řeckého „baptizo“ - tj. „ponoření“) je křest ponořením. Křtilo se tam, kde byl dostatek vody:

Také Jan křtil v Ainon, blízko Salim, protože tam byl dostatek vody; lidé přicházeli a dávali se křtít. (J 3,23)

Na této mezicírkevní dohodě mě zaujalo především to, že "uskutečněný křest je jedinečný a nemůže být opakován". Biblický křest je křest na základě vědomého rozhodnutí se pro Ježíše, křest spojený s obrácením srdce (s pokáním).

A jak jeli, přijeli cestou k jakési vodě a ten komorník řekl: "Pohleď, voda. Co mi brání, abych byl pokřtěn?" Filip tedy řekl: "Jestliže věříš z celého srdce, je to možné." A on odpověděl: "Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn!" Poručil, aby vůz zastavil, a oba sestoupili do té vody, Filip i komorník, a pokřtil ho. (Sk 8,36-38 NBK)

Pokud je někdo jako kojenec pokropen svěcenou vodou, není to biblický křest. Písmo nezná křty nemluvňat. Znamená tato dohoda, že když si někdo v dospělosti zvolí cestu za Ježíšem, nemůže se nechat pokřtít na vyznání své víry a na odpuštění hříchů, protože byl „pokřtěn“ jako kojenec?

Křest Honza

16. Význam biblického křtu

Je možné udělat tlustou čáru za minulostí a začít znovu? Můžeme "zemřít" svému starému způsobu života a "znovu narodit"? Za jakých podmínek? Jaké hranice má Boží milost a odpuštění? Jak vypadá biblický křest a co je jeho smyslem? Je pro naše spasení důležité, abychom křest podstoupili?

Více...

Papež slouží mši

Papež: Výklad Bible musí být v souladu s Tradicí

Opravdu musí být čtení a výklad Bible v souladu s tradicí Katolické církve? Je skutečně tradice nadřazena učení Písma svatého? Na čem jsou založena dogmata Římské církve? Mají oporu v biblickém učení, nebo vycházejí z pouhé tradice? Na čem máme založit svou víru?

Více...

Kostel

Proč existuje tolik církví?

Proč existuje tolik křesťanských církví? Jaký je mezi nimi rozdíl? Na čem zakládají svá učení? Drží se Bible a jejích pravd? Slouží všechny stejnému Bohu? Je možné zajistit si spasení díky církevní příslušnosti? Je vůbec důležité patřit k církvi? A jak je možné poznat, která z nich je ta pravá?

Více...

Nahoru