NeuveritelnaOdhaleni.cz
Bazilika svatého Petra - noc

Jediná pravá církev?

Je skutečně Římskokatolická církev jedinou pravou církví? Co podle katolické Kongregace pro nauku víry chybí ostatním církvím k dokonalosti? Opravdu je podřízení se papeži jako hlavě jedním ze základních poznávacích znaků pravé církve? Nemá být hlavou církve někdo úplně jiný?

Jediná pravá církev?

Ptáte se, která církev je ta pravá? Vatikán opakuje svou tradiční odpověď v dokumentu nazvaném „Odpovědi na otázky týkající se některých aspektů nauky o církvi“, který 10. července 2007 schválil papež Benedikt XVI. Tento šestnáctistránkový dokument vydaný Kongregací pro nauku víry tvrdí, že jedinou pravou církví je Církev římskokatolická. Za církve sice uznává i církve pravoslavné, ty však prý trpí „zraněním“, protože nerozpoznávají nadřazenost papeže. Toto „zranění“ je pak ještě mnohem závažnější u protestantských denominací.

V tomto dokumentu Katolické církve se můžeme také dočíst, že ostatní křesťanské církve „nejsou církvemi v pravém slova smyslu“, protože v jejich učení „chybí prvky, které jsou Římskokatolickou církví pokládány za nezbytné. Mezi hlavní problémy protestantských společenství prý patří to, že si nezachovala apoštolskou posloupnost ve svátosti svěcení...“

Mnohé protestantské církve vyjádřily nad tímto postojem Vatikánu zklamání, zvláště s ohledem na probíhající ekumenický dialog.

Ve skutečnosti však není na tomto postoji Katolické církve nic překvapivého. Je to jen další důkaz, že v jejím učení nedošlo ani po II. Vatikánském koncilu k žádným zásadním změnám. Katolická tradice zůstává pevná a neměnná.

Vatikán tvrdí, že křesťanské církve mimo římský katolicismus „nejsou církvemi v pravém slova smyslu“. Já však mám vážné pochyby o tom, že Římskokatolická církev je církví v biblickém slova smyslu. O co se opírá její učení? Kde v Bibli najdeme učení o očistci, o Marii jako přímluvci či královně nebes, o křtu malých dětí (ještě ke všemu pokropením), o mniších, jeptiškách, zpovědi, ustanovení neděle jako dne odpočinku, přeměně hostie a vína při mši ve skutečné tělo a krev Ježíše Krista, kde čteme o ospravedlnění ze skutků nebo díky připsaným odpustkům, o kněžském celibátu, uctívání „svatých“ či relikvií, o růženci… Kde v Bibli se píše o církvi jako o instituci, v jejímž čele má stát nějaký papež?

Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. (Ef 5,23)

A nikoho si na zemi nenazývejte `Otcem´, protože máte jednoho Otce, který je v nebi. (Mt 23,9 NBK)

Zdroj: Religion Today Summaries, 12.7.2007

Kostel

Proč existuje tolik církví?

Proč existuje tolik křesťanských církví? Jaký je mezi nimi rozdíl? Na čem zakládají svá učení? Drží se Bible a jejích pravd? Slouží všechny stejnému Bohu? Je možné zajistit si spasení díky církevní příslušnosti? Je vůbec důležité patřit k církvi? A jak je možné poznat, která z nich je ta pravá?

Více...

Východ slunce pohledem z vesmíru

Andělské poselství pro obyvatele Země

Jaké poselství nese anděl ze Zjevení 14,6-7? Proč je důležité, aby se dostalo ke všem lidem? O čem je věčné evangelium? Proč se máme bát Boha? Co to znamená? Je realita Božího soudu dobrou nebo špatnou zprávou? Je důležité, jestli věříme v Boží stvořitelskou moc a v pravdivost biblické zprávy o stvoření světa v šesti dnech?

Více...

Socha Jana Pavla II.

Retuňk proti Antikristu a svodům jeho - J. A. Komenský

Koho označil Jan Amos Komenský za antikrista? Je náhoda, že v této otázce dospěl ke stejnému závěru jako Luther, Hus a další reformátoři v různých dobách? Před kterými antikristovými svody obzvlášť varoval? Která jeho falešná učení odhalil? Jak rozpoznal pravdu od lži? Co všechno se můžeme naučit od "učitele národů"?

Více...

Nahoru