NeuveritelnaOdhaleni.cz
Socha Jan Pavel II.

Retuňk proti Antikristu a svodům jeho - J. A. Komenský

Koho označil Jan Amos Komenský za antikrista? Je náhoda, že v této otázce dospěl ke stejnému závěru jako Luther, Hus a další reformátoři v různých dobách? Před kterými antikristovými svody obzvlášť varoval? Která jeho falešná učení odhalil? Jak rozpoznal pravdu od lži? Co všechno se můžeme naučit od "učitele národů"?

23. Jak nebezpečno jest Antikrista se přidržeti

Nejen pak nám Pán Bůh Antikrista, svého odpůrce a zhoubce církve Syna svého, ukázal: ale také vystřáhnouti chtěje, kdož by před zahynutím retovati se dáti chtěli, i to v Písmě oznámil, jaké hrozné nebezpečenství stojí za tím, jestliže by kdo bludům jeho zmámiti se dal a po něm postoupil. Nepřipomenu tuto, leč co Jan s. viděl, slyšel a zaznamenal jakožto věrný svědek Ježíše Krista: kterýž když se díval, jak za Antikristem (kterýž jemu pod způsobou šelmy zpotvořilé ukázán) všecka země postupovala, praví, že jemu také ukázáno, jaký cíl všechněch těch býti má, kteříž by po šelmě postoupili a jí se klaněli.

Nebo tak píše v 14. kap. Zjevení: „Viděl jsem prý anděla letícího po prostřed nebe, an volal hlasem velikým: Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu jejímu a vezme-li znamení její na čelo své aneb na ruku svou, i tenť bude píti víno hněvu božího, víno, kteréž jest vlito do kalichu hněvu jeho; a trápen bude ohněm a sirou před obličejem svatých andělu a před obličejem Beránka. A dým muk jejich vstoupít' na věky věkův; a nebudouť míti odpočinutí dnem i nocí ti, kteříž se klanějí šelmě a obrazu jejímu, a jestliže kdo přijme znamení jména jejího."

Ach pro Boha, slyšte všickní věrní křesťané! Slyšte, slyšte tento boží hlas, bojte se, bojte ortele božího a nezatvrzujte srdce svého k nejpravdivějším Boha věčně pravdomluvného řečem! Vizte, vizte, jak hrozný, jak zuřivý ortel vynesen proti těm, kdož by se šelmě klaněli a k tomu zpotvořilému Antikristovu houfu připojovali! Není to řeč člověka, kterouž by v podezření vzíti aneb ní pohrdnouti lze bylo: ale boží jest, jehož všecky výpovědi neproměnitedlné jsou. Ach neliknujž se pro spasení duše své, kdož je miluješ, pozoru na sebe dáti a ujistiti se, že v tom houfu jsi anebo nejsi.

Krátká budiž kapitola tato: ale vznějž dlouho v uších tvých, ó křesťane, hrozný ten a strašlivý boží ortel proti Antikrista následovníkům vynesený.

Nahoru