NeuveritelnaOdhaleni.cz
Mudrcové od východu

Mudrcové od východu (Matouš 2)

Kdo byli mudrcové od východu, kteří hledali právě narozeného krále Židů? Jak se o něm dozvěděli? Proč se s ním chtěli setkat? Proč se král Herodes znepokojil, když slyšel, koho mudrci hledají? Chtěl se i on malému Mesiáši poklonit nebo měl v úmyslu něco jiného? Jak Ježíš unikl vražedné Herodově zuřivosti?

Mudrcové od východu (Matouš 2)

1Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci (mágové – CSP) od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: 2 "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit."

3Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; 4svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. 5Oni mu odpověděli: "V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka: 6`A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda (vůdce – CSP; Panovník – B21), který bude pastýřem mého lidu, Izraele.´"

7Tedy Herodes tajně povolal mudrce (mágy – CSP) a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: 8"Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit."

9Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. 10 Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. 11Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu. 12Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.

13Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil." 14On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta 15a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: `Z Egypta jsem povolal svého syna.´

16Když Herodes poznal, že ho mudrci (mágové – CSP) oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců (mágů – CSP). 17Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: 18`Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není.´

19Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi v Egyptě 20a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život." 21On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země. 22Když však uslyšel, že Archelaos kraluje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít; ale na pokyn ve snu se obrátil do končin galilejských 23a usadil se v městě zvaném Nazaret - aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazaretský.

(Český ekumenický překlad, v závorkách jsou kurzívou uvedeny přesnější (nebo alternativní) překlady některých částí textu – B21 – Bible 21, CSP – Český studijní překlad)

S nalezením Matouše 2 v jiných překladech mohou pomoci odkazy na stránce Bible online.

Několik poznámek na okraj (nemusíte číst )

Podle záznamu v Matoušově evangeliu se Ježíš narodil v Betlémě za dnů krále Heroda. Jedná se o Heroda Velikého, který podle dostupných informací zemřel v roce 4 před naším letopočtem. Bibličtí komentátoři se shodují (alespoň ti, které jsem četl), že se Ježíš narodil právě v tomto posledním roce Herodovy vlády, což odpovídá předpokládanému roku narození Krista (mimo jiné i podle proroctví z 9. kapitoly Daniela).

Herodes (a s ním celý Jeruzalém) byl znepokojen z návštěvy mudrců (doslova mágů – patrně to byli astrologové), kteří přišli od východu a ptali se na nově narozeného krále Židů. Přišli se mu poklonit, protože na východě viděli jeho hvězdu. Možná reagovali na naplnění proroctví Bileáma (Baláma – BKR) z Numeri 24,15: „Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele.“ Mohli také znát proroctví z Daniele 9,24 o Mesiáši, který přijde v předem určený čas.

Znepokojený Herodes si nechal zavolat odborníky na starozákonní proroctví a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Dozvěděl se, že proroctví z Micheáše 5,1 jasně určuje, že to má být v Betlémě. Na tajné schůzce s mudrci se jich podrobně vyptal na čas, kdy se hvězda zvěstující narození Mesiáše ukázala a poslal je najít dítě s tím, že mu jeho nalezení mají oznámit, aby se mu i on mohl poklonit. Následující události však ukázaly, že jeho úmysly byly zcela jiné…

Mudrcům se opět ukázala hvězda, kterou viděli na východě, a dovedla je až k dítěti. Mudrcové padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary hodné krále – zlato, kadidlo a myrhu. (Mimochodem nikde v Bibli není psáno, že by mudrcové od východu byli tři, nebo že by to byli králové. Nikde také nejsou uvedená jejich jména.) Na pokyn daný ve snu se mudrcové k Herodovi nevraceli, ale odcestovali do své země jinudy. Můžeme z toho vidět, že Bůh hovoří i s pohany, i jim dává poznat svou vůli.

Sen s varováním dostal i Josef. Ukázal se mu Hospodinův anděl a vyzval ho, aby vstal, vzal dítě i jeho matku a uprchl s nimi do Egypta, protože Herodes bude hledat dítě, aby je zabil. Josef okamžitě uposlechl a zůstali v Egyptě až do Herodovy smrti. Matouš uvádí, že i tento pobyt v Egyptě byl předpovězen prorokem.

Andělovo varování se naplnilo. Když Herodes poznal, že se k němu mudrci nevrátí, rozlítil se a dal povraždit v Betlémě a v celém okolí chlapce ve stáří do dvou let, podle času objevení se hvězdy, který vyzvěděl od mudrců. I toto hrozné krveprolití bylo předpovězeno ústy proroka (Jer 31,15).

Po Herodově smrti se na pokyn anděla Josef s Marií a s malým Ježíšem vrátil do Izraele. Bál se jít do Judska, kde kraloval Herodův syn Archelaos a tak se na pokyn ve snu usadili v Nazaretu v Galileji. Také tím bylo naplněno dávné proroctví. Bohu se nic nevymyká z rukou, chod dějin řídí podle své vůle. Také zaslíbený Mesiáš přišel ve správnou dobu.

Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. (Gal 4,4-5)

Zachováme se podobně moudře jako mudrci z východu? Padneme před naším Králem na kolena a přijmeme vykoupení, které nám zdarma nabízí? Jen tak se můžeme stát Božími dětmi a dědici jeho zaslíbení (Řím 8,17; Gal 3,29).

Narození Ježíše

Narození Ježíše Krista (Lukáš 2)

Jaké události provázely narození zaslíbeného Mesiáše? Do jakých podmínek se narodil? Jakého uvítání se mu dostalo a od koho? Proč byli Marie a Josef udivení slovy pastýřů, starého Simeona a prorokyně Anny? Co se z nich Ježíšova matka mohla dozvědět o svém synovi? Co se z nich o Kristu můžeme dozvědět my?

Více...

Ježíš v celé Bibli

Ježíš v celé Bibli (Ivor Myers)

Opravdu ukazuje na Ježíše Krista celá Bible? Co se můžeme o našem Spasiteli dozvědět z prvních jedenácti kapitol Genesis? Může nám něco o zaslíbeném Mesiáši říci i Noemův rodokmen zaznamenaný v páté kapitole? Jaké poučení si můžeme vzít z příběhu o boháči a Lazarovi? Mohlo by nám prospět, kdybychom se stali žebráky?

Více...

Jesličky

Když se narodil Bůh

Pokud je Ježíš Bohem, proč se musel narodit v lidském těle? Proč přišel na naši Zemi? Jaké zde měl poslání? O co mu šlo? Proč zemřel na kříži? Bylo to plánované nebo se mu situace vymkla z rukou? Čeho svou obětí dosáhl? Je důležité, koho nebo co uctíváme? V čem se křesťanství liší od ostatních náboženství? Co lidem přináší?

Více...

Nahoru